AKTUALITY

CENTRUM Mediácie a Probácie

v spolupráci s partnermi  

Regionálna kancelária Slovenskej advokátskej komory  v Košiciach

 EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov

 Vás pozýva na odborný seminár  

 

C O C H E M S K Á   P R A X

a jej uplatnenie v kontexte

ADVOKÁTSKEJ A MEDIAČNEJ PRAXE

 

Seminár je zameraný na zavádzanie praxe interdisciplinárnej spolupráce profesijných odborov pri riešení rodinnoprávnej agendy zacielenej na dosahovanie rodičovských dohôd vo veciach maloletých, ktorá je inšpirovaná modelom tzv. Cochemskej praxe.  

 

TERMÍN KONANIA:                                11. november 2019 ( 09.30 hod. – 16.00 hod.)

 MIESTO KONANIA:                               Regionálna kancelária SAK v Košiciach

                                                                         Floriánska 19,  3.poschodie, 040 01 Košice

                                                                         budova EURODOM

 

Účastnícky poplatok :                                 30 eur

 (účastnícky poplatok zahŕňa náklady organizátorov na zorganizovanie seminára; základné občerstvenie účastníkov seminára – káva, voda;  potvrdenie o absolvovaní odborného seminára)

 Poznámka: Za zakladateľa tzv. Cochemskej praxe sa považuje  Jürgen Rudolph ( rodinný sudca pôsobiaci v Nemecku, oblasť Cochem – Zell), ktorý sa preslávil myšlienkou: „ Dosiahnuť zhodu rodičov kvôli dieťaťu nie je právom rodiča, ale jeho povinnosťou vyplývajúcou z jeho rodičovskej zodpovednosti.“

 Cochemským modelom je inšpirovaný aj projekt: „ Procesno – organizačný audit MS SR a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci – vhodné podmienky na súde pre rodinnoprávnu agendu , ktorý v súčasnosti prebieha na viacerých pilotných súdoch v Slovenskej republike.

P R O G R A M

 

09.00  hod. – 09.30 hod.         Registrácia  účastníkov

 09:30 hod. – 09.45 hod.          Zahájenie odborného seminára:

                                                           JUDr. Tomáš Illeš, Slovenská advokátska komora, podpredseda

                                                         JUDr. Renáta Dolanská,Centrum Mediácie a Probácie, riaditeľka

 

09:45 – 12.00 hod                   Plenárna časť zameraná na tému : 

                                                        Skúsenosti s aplikáciou Cochemského modelu v podmienkach                                                                               Slovenskej republiky a Českej republiky

                                                        V plenárnej časti odznejú informácie o základoch a špecifikách

                                                        interdisciplinárnej spolupráce pri riešení rodičovských  

                                                        konfliktov, histórii a aplikácii  Cochemského  modelu  na

                                                        Slovensku a v Čechách.

 

V plenárnej časti vystúpia:       JUDr. Beata Swanová,

                                                        Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

                                                        Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., vedúca mediačného centra

                                                         v Brne; vedúca historicky prvého projektu v Českej republike,

                                                        ktorý sa venoval zavádzaniu Cochemskej praxe

                                                        Mgr. Robin Brzobohatý, vedúci  mediačného programu na Úrade

                                                        pre medzinárodnoprávnu ochranu detí v Brne

                                                      JUDr. Antónia Kandravá – Krajský súd v Prešov, sudkyňa

   JUDr. Eliška Wagshalová – Krajský súd v Prešov, sudkyňa

                                                      Mgr. Vincent Pataky – Krajský súd v Košiciach, koordinátor

 

12:00 hod. – 13:00 hod.              Prestávka na obed

 

13:00 hod. – 16:00 hod.              Uplatnenie Cochemského modelu v praxi

                                                              advokáta  a mediátora                

                                                             WORKSHOP  je zameraný na praktické uchopenie a        

                                                             uplatnenie Cochemského modelu v praxi advokáta

                                                              a mediátora.

 

Workshop vedú :                         Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., Mgr. Robin Brzobohatý

 

Témy workshopu :                      Prvky interdisciplinárnej spolupráce  v kontexte  advokátskej

     a mediačnej praxe

                                                            Praktické príklady pri priamej práci s klientmi

16:00 hod.         Záver

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY :

 ODBORNÉHO SEMINÁRA sa môže zúčastniť iba PRIHLÁSENÝ  ÚČASTNÍK. Za prihláseného účastníka sa na účely seminára považuje ten, kto v termíne do 08. novembra 2019 oznámi svoj záujem zúčastniť sa na odbornom seminári na niektorý z nižšieuvedených kontaktných e-mailov.

Kontaktný e-mail pre advokátov:   turanova@sak.sk

Kontaktný e-mail pre mediátorov a ďalšie pomáhajúce profesie: edukacne.centrum.mrs@gmail.com

 

________________________________________________

 

 

P O Z V Á N K A   

NA ODBORNÉ SEMINÁRE MEDIÁTOROV

ORGANIZOVANÉ S SPOLUPRÁCI

S MINISTERSTVOM SPRAVODLIVOSTI SR NA TÉMU 

„PRÍKLADY PRAKTICKÝCH RIEŠENÍ V MEDIÁCII

NA KONKRÉTNYCH KAZUISTIKÁCH“

 

 

 • 26.11.2019 – Žilina;

 • 27.11.2019 – Bratislava;

 • 02.12.2019 – Prešov;

 • 05.12.2019 – Banská Bystrica;

 • 12.12.2019 – Košice

 

Personálne zabezpečenie odborného seminára mediátorov :

 Garant : 

JUDr. Renáta Dolanská  (garant a lektorka akreditovaného vzdelávacieho programu  odborná  príprava mediátora,  vysokoškolský  pedagóg, mediátorka)

Lektorky:

JUDr. Lenka Molčanová  ( advokátka)

JUDr. Renáta Dolanská (garant a lektorka akreditovaného vzdelávacieho  programu odborná  príprava mediátora,  vysokoškolský  pedagóg, mediátorka) 

 

 • PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE  budeme zverejňovať priebežne, po akceptovaní nášho návrhu usporiadania odborných seminárov, zo strany MSSR.

 • Ak máte záujem rezervovať si miesto na niektorý z nami plánovaných termínov odborného seminára mediátorov postačí, ak nám svoj záujem oznámite prostredníctvom e-mailu:  

  edukacne.centrum.mrs@gmail.com . 

 • UPOZORNENIE: Vaša registrácia nie je záväznou prihláškou na konkrétny termín. Slúži nám výlučne len na rezerváciu miesta pre Vás na konkrétnom termíne seminára, a to najmä s ohľadom na obmedzený počet účastníkov seminára.  Organizátor si vyhradzuje zrušenie alebo zmenu termínu konania seminára, a to najmä v závislosti od podmienok organizovania seminára schválených MSSR

__________________________________________________________________________________

 03.03.2020

OTVÁRAME 

 AKREDITOVANÝ PROGRAM:  MEDIÁTOR

(ODBORNÁ PRÍPRAVA MEDIÁTORA)

Pre koho je program určený  ? 

Fyzické osoby, ktoré majú záujem registrovať sa na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a vykonávať povolanie mediátora v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov .

Ak Vás program a/alebo vízia výkonu povolania mediátora registrovaného v registri mediátorov oslovila kontaktujte nás na e-mailovej adrese : edukacne.centrum.mrs@gmail.com.

 

______________________________________

Vážení klienti,

vzhľadom na mnohé Vaše dotazy a požiadavky, s ktorými sa na nás pravidelne obraciate, pokračujeme aj v roku 2020 so službou s názvom KLIENTSKÝ SERVIS,  v rámci  ktorej Vám ponúkame:

 • BALÍČEK: KLUB MEDIÁTOROV  –  za paušálny ročný poplatok vo výške 35,- eur Vám ponúkame: kniha mediácii vygenerovaná na Vaše meno v elektronickom formáte na príslušný kalendárny rok; sledovanie Vašich lehôt na splnenie zákonnej povinnosti mediátora zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania mediátorov počas roka; sledovanie legislatívnej úpravy týkajúcej sa výkonu činnosti mediátora a upozorňovanie na zmeny príslušnej legislatívy;  20% zľavu na nami organizované vzdelávacie podujatia s výnimkou povinného vzdelávania mediátorov v zmysle zákona o mediácii,  bezplatnú účasť na diskusnom klube mediátorov organizovaného 1 x ročne

 • BALÍČEK:  GDPR kompletné riešenie a dokumentácia nevyhnutná k výkonu činnosti mediátora špeciálne vypracovaná a zohľadňujúca individuálne podmienky Vašej mediačnej kancelárie za cenu 140,- Eur

 • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v pdf formáte vygenerovaná na Vaše meno v cene 10,- Eur

 • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v listinnej podobe vygenerovaná na Vaše meno v cene 20,- Eur

 • INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE  v oblasti mediácie a mentoring Vašej mediačnej činnosti – cena sa stanovuje individuálne na základe dohody

 

__________________________________________________________________________________

Ďalšie informácie, aktuality, fotografie a videá môžete nájsť aj na našej facebookovej stránke dolanska.sk.

 …………………..