AKTUALITY

Vážené mediátorky, Vážení mediátori,

 

na základe Oznámenia MSSR adresovaného vzdelávacím inštitúciám si Vám týmto dovoľujeme poskytnúť informácie k Jarnému bloku povinného vzdelávania mediátorov 2020:

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá bola v SR vyhlásená dňa 12.03.2020 v súvislosti so šírením nového korona vírusu a v nadväznosti na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, ktorým bolo až do odvolania zakázané všetkým právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a fyzickým osobám, organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy, a v nadväznosti na oznámenie Ministerstva spravodlivosti SR zo dňa 02.04.2020, sa realizácia jarného bloku povinného vzdelávania mediátorov, ktorý sa mal konať v termíne od 06.04.2020 do 26.04.2020 presúva na neurčito.

 

 

Pokiaľ ide o mediátorov, ktorí mali v zmysle ustanovenia § 10a, ods. 3 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii v znení neskorších predpisov, predložiť osvedčenie o absolvovaní odborného seminára v rámci ďalšieho vzdelávania mediátorov najneskôr v jarnom bloku vzdelávania pre rok 2020, bude akceptované osvedčenie z odborného seminára absolvovaného v najbližšom možnom termíne a bude sa naň hľadieť tak, akoby ho splnili včas. 

 

O organizovaní najbližšieho možného seminára v rámci povinného vzdelávania mediátorov, ktorý by nahrádzal pôvodný jarný blok povinného vzdelávania 2020, Vás určite budeme obratom informovať s dostatočným časovým predstihom tak, aby ste ho mohli absolvovať a splniť si tak svoju zákonnú povinnosť.

V prípade Vašich akýchkoľvek otázok týkajúcich sa povinného vzdelávania mediátorov na rok 2020, nás prosím neváhajte kontaktovať.

Nateraz ostávame s pozdravom a prianím pevného zdravia pre všetkých.

 

______________________________________

Vážení klienti,

vzhľadom na mnohé Vaše dotazy a požiadavky, s ktorými sa na nás pravidelne obraciate, pokračujeme aj v roku 2020 so službou s názvom KLIENTSKÝ SERVIS,  v rámci  ktorej Vám ponúkame:

  • BALÍČEK: KLUB MEDIÁTOROV  –  za paušálny ročný poplatok vo výške 35,- eur Vám ponúkame: kniha mediácii vygenerovaná na Vaše meno v elektronickom formáte na príslušný kalendárny rok; sledovanie Vašich lehôt na splnenie zákonnej povinnosti mediátora zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania mediátorov počas roka; sledovanie legislatívnej úpravy týkajúcej sa výkonu činnosti mediátora a upozorňovanie na zmeny príslušnej legislatívy;  20% zľavu na nami organizované vzdelávacie podujatia s výnimkou povinného vzdelávania mediátorov v zmysle zákona o mediácii,  bezplatnú účasť na diskusnom klube mediátorov organizovaného 1 x ročne

  • BALÍČEK:  GDPR kompletné riešenie a dokumentácia nevyhnutná k výkonu činnosti mediátora špeciálne vypracovaná a zohľadňujúca individuálne podmienky Vašej mediačnej kancelárie za cenu 140,- Eur

  • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v pdf formáte vygenerovaná na Vaše meno v cene 10,- Eur

  • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v listinnej podobe vygenerovaná na Vaše meno v cene 20,- Eur

  • INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE  v oblasti mediácie a mentoring Vašej mediačnej činnosti – cena sa stanovuje individuálne na základe dohody

 

__________________________________________________________________________________

Ďalšie informácie, aktuality, fotografie a videá môžete nájsť aj na našej facebookovej stránke dolanska.sk.

 …………………..