AKTUALITY

OZNAM PRE MEDIÁTOROV REGISTROVANÝCH V REGISTRI MEDIÁTOROV VEDENOM MSSR 

Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že MSSR na svojej webovej stránke zverejnilo   

ČASOVÝ A OBSAHOVÝ HARMONOGRAM ODBORNÝCH SEMINÁROV PRE MEDIÁTOROV V ROKU 2020

 ktorým  sú vyhlásené nasledovné IBA DVA BLOKY VZDELÁVANIAJARNÝ A ZIMNÝ BLOK, a to : 

 

I. blok (jarný) : v termínoch od 6. apríla 2020 do 26. apríla 2020 

  Téma: MEDIÁCIA V PRACOVNEJ OBLASTI. MEDIÁCIA AKO POMOCNÍK PRI PROFESIJNÝCH POCHYBENIACH

 

II. blok (zimný) : v termínoch od 23.novembra 2020 do 13.decembra 2020 

  Téma: MEDIÁCIA V SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROCH

 

 

V nadväznosti na vyhlásený časový a obsahový harmonogram odborných seminárov pre mediátorov pre Vás plánujeme zorganizovať odborné semináre mediátorov v roku 2020 v nasledovných termínoch a miestach :

I. blok (jarný): MEDIÁCIA V PRACOVNEJ OBLASTI. MEDIÁCIA AKO POMOCNÍK PRI PROFESIJNÝCH POCHYBENIACH

– 6. apríla 2020  –   pondelok –      KOŠICE

– 15. apríla 2020 –   streda –            ŽILINA

– 16. apríla 2020 –   štvrtok –          BRATISLAVA

– 22. apríla 2020 –   streda –            BRATISLAVA

– 25. apríla 2020 –   sobota –            KOŠICE

 

II. blok (zimný): MEDIÁCIA V SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROCH

– 25. novembra 2020  –   streda –    ŽILINA

– 26. novembra 2020 –   štvrtok –    BRATISLAVA

– 4. decembra 2020 –   streda –         POPRAD

– 11. decembra 2020 –   piatok –        KOŠICE

 

 • PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE  budeme zverejňovať priebežne, po akceptovaní nášho návrhu usporiadania odborných seminárov, zo strany MSSR.

 • Ak máte záujem rezervovať si miesto na niektorý z nami plánovaných termínov odborného seminára mediátorov postačí, ak nám svoj záujem oznámite prostredníctvom e-mailu:

  edukacne.centrum.mrs@gmail.com .

 • UPOZORNENIE: Vaša registrácia nie je záväznou prihláškou na konkrétny termín. Slúži nám výlučne len na rezerváciu miesta pre Vás na konkrétnom termíne seminára, a to najmä s ohľadom na obmedzený počet účastníkov seminára.  Organizátor si vyhradzuje zrušenie alebo zmenu termínu konania seminára, a to najmä v závislosti od podmienok organizovania seminára schválených MSSR

 __________________________________

P O Z V Á N K A

NA ODBORNÉ ŠKOLENIA

ORGANIZOVANÉ  V RÁMCI SÉRIE ŠKOLENÍ 

C O C H E M S K Á   P R A X

a jej uplatnenie v kontexte

P R Á V N E J    P R A X E

 

Séria školení  je zameraná na zavádzanie praxe interdisciplinárnej spolupráce profesijných odborov pri riešení rodinnoprávnej agendy zacielenej na dosahovanie rodičovských dohôd vo veciach maloletých, ktorá je inšpirovaná modelom tzv. Cochemskej praxe.  

 

 1. téma: PRÁVNIK  V COCHEMSKEJ PRAXI – úvod do interdisciplinárnej spolupráci

       

         TERMÍN KONANIA:                                24. február 2020  

         Účastnícky poplatok :                             50 eur

       

         2.  téma:  ZAPÁJANIE DETÍ V COCHEMSKEJ PRAXI

         TERMÍN KONANIA:                                20. apríl  2020  

         Účastnícky poplatok :                             50 eur

     

          3.téma: ÚSTAVNÉ A ETICKÉ SÚVISLOSTI V COCHEMSKEJ PRAXI

         TERMÍN KONANIA:                                4. júna  2020  

         Účastnícky poplatok :                             50 eur

Školenia vedú :                         

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., vedúca mediačného centra v Brne; vedúca historicky prvého projektu v Českej republike, ktorý sa venoval zavádzaniu Cochemskej praxe

Mgr. Robin Brzobohatý,  vedúci  mediačného programu na Úrade  pre medzinárodnoprávnu ochranu detí v Brne

(účastnícky poplatok zahŕňa náklady organizátorov na zorganizovanie seminára; základné občerstvenie účastníkov seminára – káva, voda;  potvrdenie o absolvovaní odborného seminára)

Poznámka: Za zakladateľa tzv. Cochemskej praxe sa považuje  Jürgen Rudolph ( rodinný sudca pôsobiaci v Nemecku, oblasť Cochem – Zell), ktorý sa preslávil myšlienkou: „ Dosiahnuť zhodu rodičov kvôli dieťaťu nie je právom rodiča, ale jeho povinnosťou vyplývajúcou z jeho rodičovskej zodpovednosti.“

 Cochemským modelom je inšpirovaný aj projekt: „ Procesno – organizačný audit MS SR a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci – vhodné podmienky na súde pre rodinnoprávnu agendu , ktorý v súčasnosti prebieha na viacerých pilotných súdoch v Slovenskej republike.

 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY :

SEMINÁR JE URČENÝ PRE ADVOKÁTOV, ADVOKÁTSKYCH KONCIPIENTOV, NOTÁROV, NOTÁRSKYCH KONCIPIENTOV A NOTÁRSKYCH KANDIDÁTOV  A MEDIÁTOROV REGISTROVANÝCH V REGISTRI MEDIÁTOROV VEDENOM MSSR. 

ODBORNÉHO SEMINÁRA sa môže zúčastniť  iba PRIHLÁSENÝ  ÚČASTNÍK. Za prihláseného účastníka sa na účely seminára považuje ten, kto v termíne najneskôr 7 dní pred konaním konkrétneho školenia oznámi svoj záujem zúčastniť sa na odbornom seminári na niektorý z nižšieuvedených kontaktných e-mailov.

Kontaktný e-mail pre advokátov:   turanova@sak.sk

Kontaktný e-mail pre notárske úrady a mediátorov : edukacne.centrum.mrs@gmail.com

 

________________________________________________

 

 

 03.03.2020

OTVÁRAME 

 AKREDITOVANÝ PROGRAM:  MEDIÁTOR

(ODBORNÁ PRÍPRAVA MEDIÁTORA)

Pre koho je program určený  ? 

Fyzické osoby, ktoré majú záujem registrovať sa na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a vykonávať povolanie mediátora v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov .

Ak Vás program a/alebo vízia výkonu povolania mediátora registrovaného v registri mediátorov oslovila kontaktujte nás na e-mailovej adrese : edukacne.centrum.mrs@gmail.com.

 

______________________________________

Vážení klienti,

vzhľadom na mnohé Vaše dotazy a požiadavky, s ktorými sa na nás pravidelne obraciate, pokračujeme aj v roku 2020 so službou s názvom KLIENTSKÝ SERVIS,  v rámci  ktorej Vám ponúkame:

 • BALÍČEK: KLUB MEDIÁTOROV  –  za paušálny ročný poplatok vo výške 35,- eur Vám ponúkame: kniha mediácii vygenerovaná na Vaše meno v elektronickom formáte na príslušný kalendárny rok; sledovanie Vašich lehôt na splnenie zákonnej povinnosti mediátora zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania mediátorov počas roka; sledovanie legislatívnej úpravy týkajúcej sa výkonu činnosti mediátora a upozorňovanie na zmeny príslušnej legislatívy;  20% zľavu na nami organizované vzdelávacie podujatia s výnimkou povinného vzdelávania mediátorov v zmysle zákona o mediácii,  bezplatnú účasť na diskusnom klube mediátorov organizovaného 1 x ročne

 • BALÍČEK:  GDPR kompletné riešenie a dokumentácia nevyhnutná k výkonu činnosti mediátora špeciálne vypracovaná a zohľadňujúca individuálne podmienky Vašej mediačnej kancelárie za cenu 140,- Eur

 • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v pdf formáte vygenerovaná na Vaše meno v cene 10,- Eur

 • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v listinnej podobe vygenerovaná na Vaše meno v cene 20,- Eur

 • INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE  v oblasti mediácie a mentoring Vašej mediačnej činnosti – cena sa stanovuje individuálne na základe dohody

 

__________________________________________________________________________________

Ďalšie informácie, aktuality, fotografie a videá môžete nájsť aj na našej facebookovej stránke dolanska.sk.

 …………………..