AKTUALITY

P R I P R A V U J E M E   P R E   V Á S 

ODBORNÉ SEMINÁRE MEDIÁTOROV

V KONTEXTE MSSR VYHLÁSENÉHO HARMONOGRAMU ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA MEDIÁTOROV NA ROK 2019 SA UCHÁDZAME O MOŽNOSŤ ZORGANIZOVAŤ PRE VÁS ODBORNÉ SEMINÁRE MEDIÁTOROV V TÝCHTO TERMÍNOCH A MIESTACH:

 • II. blok ( jesenný ) , téma : „VECNOPRÁVNE VZŤAHY K NEHNUTEĽNOSTIAM A SPÔSOB ICH RIEŠENIA V MEDIÁCII“

  17.09.2019 – Prešov; 19.09.2019 – Žilina; 20.09.2019 – Bratislava; 27.09.2019 – Košice, 03.10.2019 – Bratislava, 01.10.2019 – Košice

Obsahové zameranie:    

 1. Nehnuteľnosti – definícia, základné pojmy, druhy, legislatíva.

 2. Vecné práva – pojem, podstata a druhy vecných práv.

 3. Vlastnícke právo – pojem, obsah, držba, nadobúdanie vlastníctva, výkon, obmedzenie a ochrana vlastníckeho práva.

 4. Spoluvlastníctvo – podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

 5. Vecné práva k cudzej veci – pojem, podstata, druhy.

 6. Nájomné a užívacie vzťahy k nehnuteľnostiam.

 7. Susedské spory.

 8. Kataster nehnuteľností – povaha a druhy zápisov do katastra nehnuteľností

 9. Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam v judikatúre

 10. Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam v mediácii – kazuistiky, odporúčané postupy a vzory

 

Personálne zabezpečenie odborného seminára mediátorov :

 Garant : 

JUDr. Renáta Dolanská  (garant a lektorka akreditovaného vzdelávacieho programu  odborná  príprava mediátora,  vysokoškolský  pedagóg, mediátorka)

Lektorky:

JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD. (lektorka školení organizovaných Notárskou komorou SR, Justičnou akadémiou, Inštitútom  vzdelávania MS SR, Advokátskou komorou SR  a inými vzdelávacími  akreditovanými inštitúciami; členka Vzdelávacej komisie Notárskej komory SR, legislatívnej a medzinárodnej skupiny Prezídia NK SR, externá členka  Pedagogického zboru Justičnej akadémie SR; notárka,  mediátorka )

JUDr. Lenka Molčanová  ( advokátka)

JUDr. Renáta Dolanská (garant a lektorka akreditovaného vzdelávacieho  programu odborná  príprava mediátora,  vysokoškolský  pedagóg, mediátorka)

 

 _____________

 

 • III. blok ( zimný ) , téma : „ PRÍKLADY PRAKTICKÝCH RIEŠENÍ V MEDIÁCII NA KONKRÉTNYCH KAZUISTIKÁCH “

  26.11.2019 – Žilina; 27.11.2019 – Bratislava; 02.12.2019 – Prešov; 05.12.2019 – Banská Bystrica;12.12.2019 – Košice

   

   _____________

 • PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE  budeme zverejňovať priebežne, po akceptovaní nášho návrhu usporiadania odborných seminárov, zo strany MSSR.

 • Pokiaľ by Ste si však už teraz mali záujem rezervovať miesto na niektorý z nami plánovaných termínov odborného seminára mediátorov, ktorý plánujeme zorganizovať či už v rámci II. (jesenného) bloku 2019 alebo III. (zimného bloku ) 2019 ďalšieho vzdelávania mediátorov, postačí, ak nám svoj záujem oznámite prostredníctvom e-mailu:  

  edukacne.centrum.mrs@gmail.com . 

 • UPOZORNENIE: Vaša registrácia nie je záväznou prihláškou na konkrétny termín. Slúži nám výlučne len na rezerváciu miesta pre Vás na konkrétnom termíne seminára, a to najmä s ohľadom na obmedzený počet účastníkov seminára.  Organizátor si vyhradzuje zrušenie alebo zmenu termínu konania seminára, a to najmä v závislosti od podmienok organizovania seminára schválených MSSR .______________________________________________________________________________

PRIPRAVENÍ NA SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO 

 tentokrát 

na tému

AKO POUŽIŤ SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO

V MEDIAČNEJ PRAXI  

V spolupráci so Spoločnosťou ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad spúšťame

PRE MEDIÁTOROV

sériu kurzov, ktoré vám majú napomôcť lepšie spoznať spotrebiteľskú legislatívu v podmienkach SR ako aj celej EÚ.

Program PRIPRAVENÍ NA SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVO  je vytvorený odborníkmi z oblasti spotrebiteľského práva a je pod gesciou Európskej komisie

Čo získate účasťou na kurze?

 

 • certifikát v oblasti spotrebiteľského práva, akreditovaný Európskou komisiou

 • dôležité znalosti o právach spotrebiteľov 

 • podporu a poradenstvo v oblasti spotrebiteľského práva

JEDNOTLIVÉ TERMÍNY KURZU 

KURZ prebieha vo forme prezentačného workshopu a následného online vzdelávania.  S ohľadom na obmedzený počet účastníkov kurzu sme pre Vás pripravili viaceré termíny a miesta konania kurzu. Pre Vaše zapojenie sa do programu postačuje účasť na jednom z niektorých nižšie uvedených termínov: 

termín – dňa 7.8.2019  – čas od 18.00 hod. do 20.00 hod. Košice

termín – dňa 14.8.2019  – čas od 17.00 hod. do 19.00 hod. Košice

termín – dňa 17.9.2019  – čas od 16.30 hod. do 18.30 hod.  Prešov

termín – dňa 27.9.2019  – čas od 16.30 hod. do 18.30 hod.Košice

 

Na ktorýkoľvek kurz sa môže prihlásiť každý, kto sa chce dozvedieť niečo nové a chce sa stretnúť s kolegami a profesionálmi z oblasti spotrebiteľského práva.

Poplatky a ako sa prihlásiť  :

Poplatok za každý worshop je 20,-Eur .

Členovia Klubu mediátorov ECMRS  – zľava 20%.

MEDIÁTORI zapísaní v zozname poskytovateľa mediačných služieb ALTERNATÍVA Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov   –  bez poplatku : )  

 

 

Na ktorýkoľvek z termínov sa môžete prihlásiť zaslaním jednoduchého oznámenia o Vašom záujme na e-mail: edukacne.centrum.mrs@gmail.com alebo cez kontaktný formulár, ktorý nájdete v sekcii Kontakty. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami .

 

__________________________________________________________________________________

DŇA 5.SEPTEMBRA 2019 SPÚŠŤAME 

ĎALŠÍ AKREDITOVANÝ PROGRAM : ODBORNÁ PRÍPRAVA MEDIÁTORA

Pre koho je program určený  ? 

Program je určený pre fyzické osoby, ktoré majú záujem registrovať sa na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a vykonávať povolanie mediátora v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov .

Ak Vás program a/alebo vízia výkonu povolania mediátora registrovaného v registri mediátorov oslovila kontaktujte nás na e-mailovej adrese : edukacne.centrum.mrs@gmail.com.

 

______________________________________

Vážení klienti,

vzhľadom na mnohé Vaše dotazy a požiadavky, s ktorými sa na nás pravidelne obraciate, rozhodli sme sa pre Vás spustiť,  počnúc 1. januárom 2019 novú službu s názvom KLIENTSKÝ SERVIS,  v rámci  ktorej Vám ponúkame:

 • BALÍČEK: KLUB MEDIÁTOROV  –  za paušálny ročný poplatok vo výške 35,- eur Vám ponúkame: kniha mediácii vygenerovaná na Vaše meno v elektronickom formáte na príslušný kalendárny rok; sledovanie Vašich lehôt na splnenie zákonnej povinnosti mediátora zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania mediátorov počas roka; sledovanie legislatívnej úpravy týkajúcej sa výkonu činnosti mediátora a upozorňovanie na zmeny príslušnej legislatívy;  20% zľavu na nami organizované vzdelávacie podujatia s výnimkou povinného vzdelávania mediátorov v zmysle zákona o mediácii,  bezplatnú účasť na diskusnom klube mediátorov organizovaného 1 x ročne

 • BALÍČEK:  GDPR kompletné riešenie a dokumentácia nevyhnutná k výkonu činnosti mediátora špeciálne vypracovaná a zohľadňujúca individuálne podmienky Vašej mediačnej kancelárie za cenu 140,- Eur

 • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v pdf formáte vygenerovaná na Vaše meno v cene 10,- Eur

 • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v listinnej podobe vygenerovaná na Vaše meno v cene 20,- Eur

 • INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE  v oblasti mediácie a mentoring Vašej mediačnej činnosti – cena sa stanovuje individuálne na základe dohody

 

__________________________________________________________________________________

Ďalšie informácie, aktuality, fotografie a videá môžete nájsť aj na našej facebookovej stránke dolanska.sk.

 …………………..