AKTUALITY

Dňa 01.04.2022

spúšťame v KOŠICIACH nový kurz v rámci akreditovaného programu

M E D I Á T O R

 

za účelom získania Osvedčenia o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora, ktoré je podkladom pre zápis do Registra mediátorov vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR.

Forma vzdelávania:         

Akreditovaný program bude prebiehať prezenčnou alebo dištančnou formou v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie súvisiacej so šírením COVID – 19. Záverečná skúška bude realizovaná prezenčne.

Akreditácia:                    

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, číslo potvrdenia o akreditácii 3475/2021/61/1

 

Rozsah programu:             200 hodín

                

Dátum začatia:                  01.04.2023  

        

Uzávierka prihlášok:         15.03.2023 

                                              

Kurzovné:                         800 eur

                             

 

Profil absolventa :

 • Absolvent vzdelávacieho programu pozná základy právneho poriadku SR a EÚ a orientuje sa v odvetviach občianskeho, pracovného, obchodného, rodinného práva ako aj v právnych predpisoch určených na ochranu spotrebiteľa. Ovláda teoretické znalosti ako aj praktické a sociálne zručnosti v oblastiach interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologických aspektov ich riešenia, pravidiel správania sa mediátora a vedenia procesu mediácie. Je schopný získané vedomosti a zručnosti uplatniť vo všetkých fázach mediácie a samostatne vykonávať profesiu mediátora podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

Kvalifikačné predpoklady :

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ďalšie informácie :

 • Organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie alebo zmenu termínu konania akreditovaného vzdelávacieho programu a na odmietnutie záujemcov prihlásených po termíne uzávierky alebo naplnení maximálneho počtu účastníkov.
 • Prihláseným záujemcom, ktorí sa z uvedených dôvodov akreditovaného vzdelávacieho programu nezúčastnia bude zaplatený účastnícky poplatok vrátený.

 

Váš záujem o absolvovanie vzdelávacieho programu nám oznámte e-mailom na adrese: edukacne.centrum.mrs@gmail.com. Obratom Vás budeme  kontaktovať  s podrobnosťami.

 

 ………………………………

Vážené a milé kolegyne mediátorky,

Vážení a milí kolegovia mediátori,

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlásilo na celý rok 2023 povinné témy v rámci ďalšieho vzdelávania mediátorov, a to jednu právnu tému a jednu neprávnu tému.  Zároveň už došlo aj k schváleniu konkrétnych termínov a lektorského obsadenia.

Stále pre Vás zostáva zachovaná povinnosť absolvovať aspoň jeden odborný seminár počas roka.  Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa odborného seminára mediátorov v našej vzdelávacej inštitúcii rezerváciu konkrétneho termínu, miesta a témy vzdelávania môžete uskutočniť už teraz a to zaslaním e-mailu na adresu: edukacne.centrum.mrs@gmail.com. Obratom Vás budeme kontaktovať s ďalšími podrobnosťami.

Účastnícky poplatok na jeden seminár je 60 eur.

Termíny, miesta, tému a lektorské obsadenie seminára počas celého roka 2023 Vám prinášame TU :

 1. termín – 02.03.2023 – miesto konania: BRATISLAVA – téma: Vybrané sociálne zručnosti – získavanie dôvery účastníkov mediácie, komunikačné zručnosti mediátora, vedenie oddelených stretnutí v mediácii. – Lektorské zabezpečenie: prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., JUDr. Renáta Dolanská

 2. termín – 14.03.2023 – miesto konania: KOŠICE – téma: Spoločná starostlivosť o maloleté deti, novelizované ustanovenia civilného mimosporového poriadku súvisiace s rozhodovaním súdov vo veciach starostlivosti o maloletých. – Lektorské zabezpečenie : JUDr. Renáta Dolanská, Doc. ThDr. Slávka Karkošková, PhD., JUDr. Aurita Trojčáková, LL.M, JUDr. Nikol Sontag

 3. termín – 16.05.2023 – miesto konania: BRATISLAVA – téma: Spoločná starostlivosť o maloleté deti, novelizované ustanovenia civilného mimosporového poriadku súvisiace s rozhodovaním súdov vo veciach starostlivosti o maloletých. – Lektorské zabezpečenie: JUDr. Renáta Dolanská, Doc. ThDr. Slávka Karkošková, PhD., JUDr. Aurita Trojčáková, LL.M, JUDr. Nikol Sontag

 4. termín – 25.05.2023 – miesto konania: KOŠICE – téma: Vybrané sociálne zručnosti – získavanie dôvery účastníkov mediácie, komunikačné zručnosti mediátora, vedenie oddelených stretnutí v mediácii – Lektorské zabezpečenie: prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., JUDr. Renáta Dolanská

 5. termín – 13.09.2023 – miesto konania: TATRANSKÁ LOMNICA – téma: Spoločná starostlivosť o maloleté deti, novelizované ustanovenia civilného mimosporového poriadku súvisiace s rozhodovaním súdov vo veciach starostlivosti o maloletých – Lektorské zabezpečenie: JUDr. Renáta Dolanská, Doc. ThDr. Slávka Karkošková, PhD., JUDr. Aurita Trojčáková, LL.M, JUDr. Nikol Sontag

 6. termín – 14.09.2023 – miesto konania: TATRANSKÁ LOMNICA – téma: Vybrané sociálne zručnosti – získavanie dôvery účastníkov mediácie, komunikačné zručnosti mediátora, vedenie oddelených stretnutí v mediácii – Lektorské zabezpečenie: JUDr. Renáta Dolanská,  JUDr. Aurita Trojčáková, LL.M,  JUDr. Nikol Sontag

 7. termín – 07.11.2023 – miesto konania: KOŠICE – téma: Spoločná starostlivosť o maloleté deti, novelizované ustanovenia civilného mimosporového poriadku súvisiace s rozhodovaním súdov vo veciach starostlivosti o maloletých – Lektorské zabezpečenie : JUDr. Renáta Dolanská, Doc. ThDr. Slávka Karkošková, PhD., JUDr. Aurita Trojčáková, LL.M, JUDr. Nikol Sontag

 8. termín – 23.11.2023 – miesto konania: ŽILINA – téma: Vybrané sociálne zručnosti – získavanie dôvery účastníkov mediácie, komunikačné zručnosti mediátora, vedenie oddelených stretnutí v mediácii – Lektorské zabezpečenie: JUDr. Renáta Dolanská, JUDr. Aurita Trojčáková, LL.M, JUDr. Nikol Sontag

DO skorého videnia PRIATELIA  :)

————-

Alternatívne riešenie sporov ako účinný nástroj ochrany práv spotrebiteľov na Slovensku

Napriek celoeurópskemu trendu, ktorý mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov a existujúce legislatívne nástroje všeobecne posilňuje, nie je systém alternatívneho riešenia sporov (ARS) u nás stále dostatočne etablovaný a inštitút mediácie sa v spotrebiteľských sporoch nevyužíva takmer vôbec. Vysoká úroveň ochrany práv spotrebiteľov však patrí medzi kľúčové priority Európskej únie. A zabezpečiť ju má práve funkčný a efektívny systém ADR, ktorý má v duchu EÚ legislatívy umožniť jednoduché, rýchle a lacné riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi.

Okrem chýbajúcej tradície a skúseností s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov je významnou prekážkou najmä chýbajúca stratégia rozvoja a podpory ARS a mediácie v spotrebiteľských sporoch.

S cieľom zlepšiť kvalitu existujúceho systému ARS a podporiť mediáciu v spotrebiteľských sporoch preto Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad spustila projekt Alternatívne riešenie sporov ako účinný systém ochrany spotrebiteľa na Slovensku, ktorý realizuje konzorcium troch subjektov – S.O.S, Poprad, Alternatíva Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov a Edukačné Centrum Mimosúdneho Riešenia Sporov.

Hlavným cieľom projektu je profesionálny rozvoj existujúcich kapacít v oblasti mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov a analýza aplikačného potenciálu systému ARS a mediácie v spotrebiteľských sporoch na Slovensku. V rámci projektu bude vytvorená metodika pre efektívne riešenie spotrebiteľských sporov, osobitne pre systém ARS a osobitne pre mediáciu. Vytvorená metodika bude následne, v období od februára do júla 2023, otestovaná na konkrétnych spotrebiteľských prípadoch.

Hlavným očakávaným prínosom projektu je funkčný a kvalitný systém ARS, vďaka ktorému sa zníži počet spotrebiteľských sporov na súdoch a ubudnú im aj už začaté spotrebiteľské konania, ktoré sa presunú na mediáciu.

Implementáciou smernice o alternatívnom riešení sporov došlo na Slovensku k vytvoreniu osobitného procesu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnuť zmierlivé riešenie medzi stranami. Tento proces je pre spotrebiteľov a obchodníkov bezplatný a realizujú ho subjekty ARS, ktorými sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní a subjekty ARS kreované z radov spotrebiteľských združení, zapísané v zozname subjektov ARS na Ministerstve hospodárstva SR. Okrem procesu ARS môžu obchodníci a spotrebitelia na mimosúdne riešenie sporu využiť aj mediáciu, ktorá je vo vzťahu k riešeniu spotrebiteľských sporov upravená osobitne.

———————————————————————————————————-

 Vážení  klienti,

aj v roku  2022 pre Vás poskytujeme služby KLIENTSKÉHO SERVISU, v rámci ktorých Vám ponúkame:

 

 

 • BALÍČEK: KLUB MEDIÁTOROV  –  za paušálny ročný poplatok vo výške 40,- eur – služba zahŕňa: kniha mediácii vygenerovaná na Vaše meno v elektronickom formáte na príslušný kalendárny rok; sledovanie Vašich lehôt na splnenie zákonnej povinnosti mediátora zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania mediátorov počas roka; sledovanie legislatívnej úpravy týkajúcej sa výkonu činnosti mediátora a upozorňovanie na zmeny príslušnej legislatívy;  20% zľavu na nami organizované vzdelávacie podujatia s výnimkou povinného vzdelávania mediátorov v zmysle zákona o mediácii,  bezplatnú účasť na diskusnom klube mediátorov organizovaného 1 x ročne

 • BALÍČEK:  GDPR kompletné riešenie a dokumentácia nevyhnutná k výkonu činnosti mediátora špeciálne vypracovaná a zohľadňujúca individuálne podmienky Vašej mediačnej kancelárie za cenu 150,- Eur

 • KNIHA MEDIÁCII  na príslušný kalendárny rok v pdf formáte vygenerovaná na Vaše meno v cene 10,- Eur

 • INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE  v oblasti mediácie a mentoring Vašej mediačnej činnosti – cena sa stanovuje individuálne na základe dohody

 

__________________________________________________________________________________

Ďalšie informácie, aktuality, fotografie a videá môžete nájsť aj na našej facebookovej stránke dolanska.sk.

 …………………..