Všeobecné informácie o právnickej osobe

EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov je právnická osoba založená podľa zákona č.83/1990 Zb., registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky pod číslom spisu: VVS/I-900/90-46986.
Právna forma:  občianske združenie
Názov: EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov
Skrátená verzia názvu : EDUKAČNÉ CENTRUM MRS
Adresa sídla: Kováčska 69, 040 01 Košice – Staré mesto
Adresa KANCELÁRIE PRVÉHO KONTAKTU :  Vojenská 14 (budova SBD I., m.č. 114) ,  040 01 Košice
Identifikačné číslo : 50003518
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe : edukacne.centrum.mrs@gmail.com
Telefonický kontakt : +421 (0) 918 693 834
Štatutárny orgán : JUDr. Renáta Dolanská, riaditeľka združenia

 

EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho riešenia sporov je ako vzdelávacia inštitúcia zapísaná v zozname mediačných vzdelávacích inštitúcií vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev.č. 30.