Všeobecné informácie o právnickej osobe

EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov je právnická osoba založená podľa zákona č.83/1990 Zb., registrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky pod číslom spisu: VVS/I-900/90-46986.
Právna forma:  občianske združenie
Názov: EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov
Skrátená verzia názvu : EDUKAČNÉ CENTRUM MRS
Adresa sídla: Kováčska 69, 040 01 Košice – Staré mesto
Identifikačné číslo : 50003518
Korešpondenčná adresa: Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe : edukacne.centrum.mrs@gmail.com
Telefonický kontakt : +421 (0)55 622 15 60
Štatutárny orgán : JUDr. Renáta Dolanská, riaditeľka združenia

 

EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho riešenia sporov je ako vzdelávacia inštitúcia zapísaná v zozname mediačných vzdelávacích inštitúcií vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod ev.č. 30.