Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vážení klienti,

EDUKAČNÉ CENTRUM MRS  so sídlom Kováčska 69, 040 01 Košice si plne uvedomuje dôležitosť ochrany osobných údajov, preto jej venujeme náležitú pozornosť. Na tento účel sme prijali potrebné bezpečnostné, technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré zodpovedajú spôsobu spracúvania osobných údajov. Chránime spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

EDUKAČNÉ CENTRUM MRS vykonáva spracovanie osobných údajov v súlade s platnou právnou úpravou, najmä  zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/ 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len GDPR). Všetky osobné údaje sú v našej organizácii používané iba v rozsahu nevyhnutnom z technického hľadiska, pričom bez zákonného dôvodu nebudú poskytnuté tretej strane.

 

Za osobný údaj sa v zmysle platnej legislatívy považuje akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovaného alebo identifikovateľného subjektu údajov, pričom subjekt údajov sa považuje za identifikovaný alebo identifikovateľný, ak je možné tento  subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Za subjekt údajov považujeme fyzickú osobu, ktorej osobné údaje boli našej organizácii poskytnuté v súlade s platnou legislatívou a činnosťou, ktorú vykonávame.

 

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame tieto základné zásady:

-osobné údaje získavame výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel;

-zabezpečili sme, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

-zabezpečili sme, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené;

-spracúvame len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu spracúvania;

-nesprávne a neúplné osobné údaje bez zbytočného odkladu opravujeme alebo zlikvidujeme

-zabezpečujeme, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

-spracúvame osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konáme spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom

– chránime osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

 

Zároveň Vás informujeme o tom, že ako fyzická osoba máte za podmienok stanovených v GDPR:


-právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

-právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,

-právo na obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,

-právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

-právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR

-právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR

-právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adrese EDUKAČNÉ CENTRUM MRS, Kováčska 69, Košice alebo na e-mailovej adrese: edukacne.centrum.mrs@gmail.com,

–  právo podať sťažnosť na adrese: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Tel.: + 421 2 32 31 32 14, Fax: + 421 2 32 31 32 34, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttp://www.dataprotection.gov.sk/