Všeobecné zmluvné podmienky

 1. Tento dokument upravuje podmienky, za  ktorých EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov, so sídlom: Kováčska č. 69, 040 01 Košice – Staré mesto,  IČO: 50003518, DIČ: 2120160867 , registrované na Ministerstve vnútra SR, pod č. VVS/I-900/90-46986 ako organizátor, v súlade so svojím poslaním a cieľmi, uskutočňuje pre účastníkov odborné a vzdelávacie aktivity a podujatia, najmä vo forme odborných seminárov, programov, prednášok, workshopov, tréningov a konferencií ( v ďalšom texte len ako „ vzdelávacie podujatie“).
 2. Na dokumentačné, propagačné a marketingové účely môže organizátor zo vzdelávacieho podujatia vyhotovovať  a zverejňovať fotografie, prípadne obrazové, resp. obrazovo-zvukové záznamy, ktoré môžu zachytávať aj podobu či prejavy jeho účastníkov.
 3. Účastníkom vzdelávacieho podujatia je fyzická osoba,  ktorá  na základe prihlášky zaslanej organizátorovi,  sa   zúčastňuje vzdelávacieho podujatia uskutočňovaného organizátorom.
 4. Objednávateľom je fyzická osoba  alebo právnická osoba, ktorá zašle organizátorovi prihlášku na vzdelávacie podujatie. Objednávateľ môže ale nemusí byť totožný s osobou účastníka.  Objednávateľ, ktorý nie je totožný s osobou účastníka spolu so zaslaním prihlášky oznámi organizátorovi  aj meno a priezvisko, príp. ďalšie potrebné identifikačné údaje účastníka resp. účastníkov, ktorých na vzdelávacie podujatie prihlasuje.
 5. Spolu s prihláškou objednávateľ zasiela organizátorovi svoje fakturačné údaje za účelom vystavenia daňového dokladu.
 6. Prihlášku objednávateľ zasiela elektronicky a to na  e-mailovú adresu organizátora : edukacne.centrum.mrs@gmail.com.
 7. Za zaslanie prihlášky na vzdelávacie podujatie sa považuje aj zaslanie oznámenia o záujme zúčastniť sa vzdelávacieho podujatia, ktoré objednávateľ vykoná prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovom sídle organizátora : www.edukacnecentrum.com.
 8. Zaslaním prihlášky v zmysle bodu 5. alebo bodu 6. tohto dokumentu, objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami a súhlasí s nimi.  Zaslaním prihlášky objednávateľ zároveň udeľuje organizátorovi súhlas s vyhotovovaním a zverejňovaním fotografií a obrazovej, resp. obrazovo – zvukovej dokumentácie zo vzdelávacieho podujatia na dokumentačné a marketingové účely, pričom objednávateľ si je vedomý toho, že takáto dokumentácia á môžu zaznamenávať aj podobizeň resp. prejavy osobnej povahy jednotlivých účastníkov vzdelávacieho podujatia.
 9. Zaslaním prihlášky v zmysle bodu 5. alebo bodu 6. tohto dokumentu, dochádza medzi objednávateľom a organizátorom k vzniku predzmluvného vzťahu, na základe ktorého  organizátor spracúva osobné údaje objednávateľa a/alebo účastníka vzdelávacieho podujatia v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov bez súhlasu.
 10. Zaslaním prihlášky v  zmysle  bodu 5. alebo bodu 6. tohto dokumentu a uhradením účastníckeho poplatku dochádza medzi objednávateľom a organizátorom k vzniku zmluvného vzťahu, pričom sa má za to,  že organizátor a objednávateľ uzatvárajú dohodu podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení zmien a doplnkov.
 11. Po uzavretí dohody v zmysle bodu 9. organizátor ďalej spracúva osobné údaje účastníka podľa zákona  č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení,  pričom  ide o spracúvanie osobných údajov bez súhlasu.
 12. Originál a/alebo rozmnoženiny  materiálu obdržaného od organizátora vzdelávacieho podujatia, nie je účastníkovi dovolené ďalej rozširovať, scudzovať, postupovať ani poskytovať tretím osobám a  ich používanie je určené výhradne na vlastné účely konkrétneho účastníka, ktorý sa daného vzdelávacieho podujatia zúčastnil.
 13. Účastník vzdelávacieho podujatia nie je oprávnený bez osobitného súhlasu organizátora a iných účastníkov vzdelávacieho podujatia vyhotovovať a/alebo zverejňovať zo vzdelávacieho podujatia fotografie, obrazové alebo obrazovo-zvukové záznamy.
 14. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť  vzdelávacie podujatie, a to aj bez udania dôvodu. V takomto prípade je organizátor povinný objednávateľa o zrušení vzdelávacieho podujatia vopred informovať a vrátiť objednávateľovi zaplatený účastnícky poplatok.
 15. O účasti účastníka na vzdelávacom podujatí vydá organizátor účastníkovi potvrdenie o účasti, resp. osvedčenie o účasti, resp. certifikát a to v závislosti od typu vzdelávacieho podujatia, ktorého sa účastník zúčastnil.
 16. V prípade neúčasti prihláseného účastníka na vzdelávacom podujatí sa účastnícky poplatok nevracia.