Ďalšie (povinné) vzdelávanie mediátorov

EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov organizuje v spolupráci s Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 10a ods. 2 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 424/2015 Z. z. zo 17. decembra 2015 o ďalšom vzdelávaní a preskúšaní mediátorov odborné semináre mediátorov ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov, v termínoch a na témy vyhlásené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

justice.gov.sk


PRIPRAVUJEME  PRE VÁS ODBORNÉ SEMINÁRE MEDIÁTOROV

POVINNÉ VZDELÁVANIE MEDIÁTOROV 2018

Týmto si dovoľujeme upriamiť pozornosť všetkých mediátorov na časový a obsahový harmonogram odborných seminárov mediátorov v roku 2018, ktorý na svojom webovom sídle uverejnilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Harmonogram odborných seminárov v roku 2018 [.pdf, 380 KB]​

S ohľadom na zverejnený harmonogram

V Á S    P O Z Ý V A M E 

 na odborný seminár mediátorov, ktorý je súčasťou ďalšieho (povinného) vzdelávania

mediátorov a bude prebiehať v rozsahu 8 vyučovacích hodín na tému : 

MOŽNOSTI MEDIÁCIE PODĽA CIVILNÉHO SPOROVÉHO PORIADKU


Termíny, miesta a lektorské obsadenie :

12. 04. 2018 –    PREŠOV, lektor:                     JUDr. Peter Straka ( sudca Krajského súdu v Prešove  )

17. 04. 2018 –    KOŠICE,  lektorky:                JUDr. Eliška Wagshalová (sudkyňa Krajského súdu v Prešove)                                                                                      JUDr. Renáta Dolanská  ( advokátka, mediátorka)

19. 04. 2018 –    ŽILINA lektorky:                JUDr. Beata Swanová (advokátka, mediátorka )                                                                                                                 JUDr. Renáta Dolanská  ( advokátka, mediátorka)

26. 04. 2018 –    BRATISLAVAlektorky:    JUDr. Beata Swanová (advokátka, mediátorka )                                                                                                                 JUDr. Renáta Dolanská  ( advokátka, mediátorka) 

27. 04. 2018 –    BRATISLAVAlektorky:    JUDr. Beata Swanová (advokátka, mediátorka )                                                                                                                 JUDr. Renáta Dolanská  ( advokátka, mediátorka) Obsahové zameranie :               

  • Úvod do civilného práva procesnéhoa aplikačný potenciál mediácie v kontexte súdneho konania – základné informácie o procesných kódexoch, dôvodoch a účele členenia súdneho konania na sporové konanie, mimosporové konanie a správne súdnictvo; vzťah medzi jednotlivými procesnými kódexmi; rozdiely v procesných pravidlách a inštitútoch jednotlivých druhov súdnych konaní; vzťah mediácie a súdneho konania; postavenie mediátora v kontexte súdneho konania; dohoda o mediácii ako  podklad pre schvaľovaciu činnosť súdov
  • Civilný sporový poriadok – základné princípy, predmet a štruktúra zákona; právomoc a príslušnosť súdu; strany a iné subjekty konania; procesné úkony súdu a  lehoty; úkony strán; prostriedky procesného útoku, procesnej obrany a koncentrácia konania
  • Priebeh súdneho konania a aplikačný potenciál mediácie v sporoch vedených podľa CSP –Konanie v  prvej inštancii a možnosti uplatnenia mediácie v konaní pred súdom prvej inštancie: postup súdu po začatí konania; predbežné prejednanie veci; dokazovanie; súdne rozhodnutia; trovy konania; Opravné prostriedky a možnosti uplatnenia mediácie v konaniach o opravných prostriedkoch; Prehľad civilných sporov vhodných na riešenie mediáciou
  • Dispozičné procesné úkony a  “odklony“  od rozhodnutia vo veci samej v civilnom sporovom konaní – zmena žaloby; späťvzatie žaloby; zmier a aktuálne aplikačné postupy súdnej praxe súvisiace s inštitútom zmieru a jeho schvaľovaním; formálne a obsahové náležitosti dohody o mediácii ako podkladu pre dispozičné procesné úkony a pre schválenie zmieru
  • Spory s ochranou slabšej strany a aplikačný potenciál mediácie v týchto sporoch – spotrebiteľské spory, antidiskriminačné spory a individuálne pracovnoprávne spory
  • Mediácia ako nástroj prevencie vzniku právnych sporov a právnej ochrany porušených alebo ohrozených práv fyzických a právnických osôb – možnosti spolupráce súdov s  mediátormi registrovanými v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

Čas konania seminára :  9.00 hod. – 16.00 hod.

Účastnícky poplatok  :  50 €

PRIHLÁSIŤ SA NA ODBORNÝ SEMINÁR MEDIÁTOROV

môžete zaslaním e-mailu na adresu: edukacne.centrum.mrs@gmail.com

alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránke:

https://edukacnecentrum.com/kontakt-kontaktny-formular/

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 


 

II. blok (jesenný) bude prebiehať od 17. septembra 2018 do 7. októbra 2018

v rozsahu 8 vyučovacích hodín ( 360 minúť )

Téma : PODNIKATEĽSKÉ A ADMINISTRATÍVNE ASPEKTY MEDIAČNEJ PRAXE (AKO PODNIKAŤ V MEDIÁCII, VEDENIE DOKUMENTÁCIE A ARCHIVÁCIA V MEDIAČNOM PROCESE )

Plánované termíny a miesta konania : 18.09.2018 – PREŠOV, 20.09. 2018 – ŽILINA, 21.09.2018 – BRATISLAVA, 26.09.2018 – BANSKÁ BYSTRICA, 01.10.2018 – KOŠICE, 03.10.2018 – BRATISLAVA

 ————

III. blok (zimný) bude prebiehať od 26. novembra 2018 do 16. decembra 2018

v rozsahu 8 vyučovacích hodín ( 360 minúť )

 Téma : ETICKÝ KÓDEX MEDIÁTORA A ETICKÉ ZÁSADY MEDIÁCIE

Plánované termíny a miesta konania : 28.11.2018 – ŽILINA, 29.11.2018 – BRATISLAVA, 30.11.2018 – BRATISLAVA,  03.12.2018 – PREŠOV, 06.12.2018 – BANSKÁ BYSTRICA, 14.12.2018 – KOŠICE

 

Pokiaľ pri nastavovaní Vášho pracovného kalendára by Ste mali záujem si už teraz u nás rezervovať niektorý z termínov II. a III. bloku ďalšieho vzdelávania mediátorov, neváhajte nás kontaktovať cez tento kontaktný formulár  https://edukacnecentrum.com/kontakt-kontaktny-formular/  resp. e-mailom na adrese : edukacne.centrum.mrs@gmail.com.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 


 

 

POVINNÉ VZDELÁVANIE MEDIÁTOROV 2017 

 

JE UKONČENÉ

 

ĎAKUJEME VŠETKÝM ÚČASTNÍKOM ODBORNÉHO SEMINÁRA MEDIÁTOROV ZA  ÚČASŤ, AKTÍVNY PRÍSTUP POČAS SEMINÁROV A POZITÍVNE OHLASY.  SME RADI,  ŽE VÁS TÉMA SEMINÁRA ZAUJALA. 

 

CENÍME SI, ŽE STE SI NÁS VYBRALI ZA SPRIEVODCOV VÁŠHO  ODBORNÉHO RASTU A TEŠÍME SA NA ĎALŠIE VZÁJOMNE OBOHACUJÚCE STRETNUTIA.