Odborná príprava mediátora

EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho riešenia sporov je ako vzdelávacia inštitúcia zapísaná v zozname mediačných vzdelávacích inštitúcií vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 56.
EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov uskutočňuje odbornú prípravu mediátora na základe akreditácie udelenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, číslo akreditácie POA:3475/2021/61/1. Platnosť akreditácie je od 10.09.2021.
Účelom tohto akreditovaného vzdelávacieho programu je získania Osvedčenia o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora, ktoré je podkladom pre zápis do Registra mediátorov vedenom na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.
Cieľovou skupinou sú záujemcovia o výkon činnosti mediátora podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Požadované vzdelanie je vysokoškolské II. stupňa.

Absolventi vzdelávacieho programu získavajú teoretické znalosti ako aj praktické a sociálne zručnosti v oblastiach nevyhnutných k riadnemu výkonu činnosti mediátora, ktoré budú schopní samostatne uplatniť vo všetkých fázach mediácie. Získajú poznatky a zručnosti v oblasti základov právneho poriadku, o odvetviach občianskeho práva, pracovného práva, rodinného práva a právnych predpisov určených na ochranu spotrebiteľa ale aj vedomosti a zručnosti v oblasti interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologických aspektov ich riešenia, pravidiel správania, vedenia procesu mediácie, prípravy dohody o začatí mediácie a dohody, ktorá je výsledkom mediácie. Program je súčasne sprevádzané tréningom sociálnych zručností účastníka.

potvrdenie o akreditácii_vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania_Mediator