O NÁS

EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenie Sporov je právnická osoba založená podľa zákona NR SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Jeho základným cieľom je spolupôsobiť pri vytváraní podmienok podporujúcich osobnostný a odborný rast jednotlivca so zacielením najmä na právnické a pomáhajúce profesie; ďalej zvyšovanie kvality výchovy, vzdelávania a telesnej kultúry, ako aj zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Jedná sa o organizáciu, ktorej koncepcia ďalšieho vzdelávania je založená na bohatých znalostiach a skúsenostiach garantov a lektorov, ktorí dlhoročne participovali na rôznych akreditovaných vzdelávacích programoch.

EDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenie Sporov v oblasti vzdelávania nadväzuje na činnosť ALTERNATÍVA Mediačného centra Mimosúdneho Riešenia Sporov, ktoré ako vzdelávacia inštitúcia v období rokov 2011 až 2015 ako akreditovaná vzdelávacia inštitúcia vyškolila celkovo 180 záujemcov o výkon činnosti mediátora a v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci ďalšieho vzdelávania mediátorov (povinné vzdelávanie mediátorov ) v zmysle § 10a zákona č.420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení vyškolilo celkovo 324 mediátorov zapísaných v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Cieľové skupiny, na ktoré je vzdelávanie zamerané sú záujemcovia o výkon činnosti mediátora podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení, právnické a pomáhajúce profesie (napr. mediátori, správcovia, rozhodcovia, sociálni pracovníci), zamestnanci v školstve a verejnej správe, študenti základných, stredných a vysokých škol, nezamestnaní.

Na stretnutie s Vami sa teší lektorský tím EDUKAČNÉHO CENTRA Mimosúdneho Riešenie Sporov, ktorý je tvorený lektormi s dlhoročnou praxou a skúsenosťami.